M Orski Konsult

Föreläsningar

Konsten att valla katter

Att leda intelligenta, tänkande människor har sina utmaningar, samtidigt som det är sällsynt givande. Efter några år som ordförande för Mensa Sverige, finns det mycket att berätta om. Erfarenheterna är minst lika tillämpliga på arbetsplatser som i föreningslivet. Här finns inspiration att få, och inte minst en mängd praktiska tips.

Teknikgranskningar

Fungerande processer är viktigt, men de garanterar inte kvaliteten på det som produceras.

En granskning i designfasen koncentreras på att undersöka vad den tänkta arkitekturen klarar, såväl när det gäller att uppfylla befintliga krav som att hantera de kravändringar som varje luttrad utvecklare vet kommer under projektets gång. Vidare tittar man på prototyper och inte minst på de tidplaner som gjorts för utveckling och test. Denna typ av granskning hjälper systemarkitekten att uppnå goda resultat och beställaren att veta vad som görs.
Granskning av ett redan slutfört projekt handlar om resultatet, såväl ifråga om funktion i förhållande till krav som ifråga om hur arkitektur och design ser ut inför kommande underhåll, tillägg och ändringar. Här ägnar man sig även åt prestandamätningar och en granskning av kodkvalitet. När man därmed vet vad ett projekt har producerat, kan man sedan värdera hurvida kostnaderna varit rimliga och om organisationen fungerat. En sådan teknikgranskning kan med fördel kombineras med en övergripande projektgranskning.

Systemarkitektur

Att börja programmera utan att ha en fastlagd arkitektur är som att börja bygga ett hus utan att veta ifall det skall bli en timmerkoja eller en skyskrapa.

En systemarkitekt behöver lång erfarenhet av mjukvaruprojekt i många olika miljöer. Sådan erfarenhet finns hos M Orski Konsult, som främst arbetar med integrationslösningar i vid bemärkelse. Det kan handla om middleware, webbaserade lösningar eller kommunikation mellan system på socketnivå.
Arkitekturbeslut omfattar såväl val av miljöer och verktyg som en övergripande systemdesign. En av arkitektens viktigaste uppgifter är att avgöra hur detaljerad den övergripande designen behöver vara för att hålla systemet överskådligt, men samtidigt kunna inkorporera de ändringar som dyker upp under projektets gång.
Systemdesignen behöver i princip alltid innehålla uppdelning i delsystem, moduler och/eller komponenter samt specifikation av gränssnitt mellan dessa. Det är också arkitektens uppgift att se till att goda principer råder för detaljdesignen, så att det färdiga systemet blir lätt att underhålla och kan utgöra en bas för vidare utveckling.
För att kunna tillämpa sunda arkitekturprinciper i praktiken behöver arkitekten även deltaga i det praktiska utvecklingsarbetet. Därför är det lämpligt att nyttja en erfaren arkitekt till att även skriva delar av koden i projektet och fungera som mentor.

Öppen källkod

Öppen källkod har högt nallevärde.

Det talas idag mycket om införande av system baserade på öppen källkod. Här finns erfarenheten som krävs för att bedöma om, hur och när en övergång är lämplig och rekommendera strategier. Kasta gärna också en blick på informationsmaterialet som finns samlat under rubriken öppen källkod.